NYE LP REGLER

LYDIGHETSPRØVE KLASSE I

Øvelse 1: Visning av tenner

 

Koeffisient: 1 Maks poeng: 10

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”bli”.
Utførelse:
Øvelsen starter med hundene i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5 meter fra ekvipasjene, med front mot disse, og spør om de er klare. Så går dommerenbort til den første av ekvipasjene, føreren kommanderer hunden ”bli”, og dommeren skal nå kontrollere hundens bitt. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse.

Dommeranvisning:

Ved karaktersetting av øvelsen, skal det tas hensyn til hundens allmenne oppførsel. Hund som viser aggressivitet, underkjennes og utvises.For å få en godkjent karakter er kravet at hundens bitt skal kunne kontrolleres på en normal måte, uten at hunden setter seg til motverge. Hund som av andre årsaker enn aggressivitet ikke tillater at hundens bitt kan kontrolleres, skal underkjennes i øvelsen, men ikke nødvendigvis bortvises.

Øvelse 2: Fellesdekk 2 minutter

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30
Kommando:
Ord eller tegn for ”dekk”, ”bli liggende” og ”utgangsstilling”. Utførelse:
Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med passe avstand, ca. 3 meter mellom hver ekvipasje. På ordre skal førerne gi kommandofor dekk, og på fornyet ordre kommandere bli. Førerne forlater hundene ca.20 meter, og skal på ordre gjøre helt om og holdt og, synlig for hundene, stå vendt mot disse i 2 minutter. Tiden starter når førerne står vendt mot hundene. Etter at tiden er ute får førerne ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hundene. Førerne får deretter ordre om å gå inntil hundene, og på fornyet ordre kommanderes hundene i utgangstilling. Det bør ikke være færre enn 3 hunder i øvelsen.

Dommeranvisning:

Hund som reiser eller setter seg opp før tiden for fellesdekk er startet, underkjennes i øvelsen. Hund som reiser seg eller setter seg opp uten for øvrig å forflytte seg etter at tiden er startet, skal ikke ha høyere karakter enn 5, om det skjer før tiden er ute. Forutsetningen for å få en godkjent karakter er imidlertid at hunden ikke reiser seg eller setter seg opp før minimum halve tiden har gått.
Hund som forflytter seg mindre enn 3 ganger sin egen kroppslengde, bjeffer eller piper, gis ikke høyere karakter enn 8. Forflytter hunden seg mer enn 3 ganger sin egen kroppslengde, underkjennes øvelsen, om dette skjer før tiden er ute.Skjer det etter at fører har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere karakter enn 8.

Øvelse 3: Lineføring

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30
Kommando:
Ord eller tegn for ”på plass”. Tillatt fra holdt og ved forandring av gangart.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Linen skal holdes i førerens venstre hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line på førerens venstre side, med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen skal inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.

Dommeranvisning: 

Hver avvikelse som ekvipasjen gjør fra et ønsket mønster, skal komme til uttrykk i karakteren. En hund som hele tiden føres i stram line, eller som henger etter slik at den stadig må ”dras” fram, skal underkjennes i øvelsen. Treghet, manglende kontakt, ploging, skjeve holdter og bruk av ekstra kommandoer er feil. Ved karaktersetting skal slike feil ha oppmerksomhet.

Øvelse 4: Dekk fra holdt

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20
Kommando: Ord eller tegn for ”på plass”, ”dekk” og ”utgangsstilling”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen  ca. 10 meter fri ved foten. På ordre, gjør føreren holdt, kommanderer hunden til å dekke, og går deretter ca. 10 meter fra den liggende hunden. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får deretter ordre om å gå inntil hunden, og på fornyet ordre kommanderer føreren hunden i utgangsstilling.

Dommeranvisning:

Neddekket er øvelsens hovedmoment, og karakteren skal gjenspeile hvor villig hunden er til å dekke og til å bli liggende rolig. Har ikke hunden lagt seg på 2 kommandoer underkjennes øvelsen, dekker ikke hunden på første kommando gis ikke høyere karakter enn 7. Reiser hunden seg eller setter seg opp, etter først å ha dekket, og det skjer før føreren har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere karakter enn 5. Skjer det etter at fører har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere karakter enn 8. Ved bedømmelse av øvelsen skal utførelsen av fri ved foten også tillegges oppmerksomhet.
Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler - klasse I

Øvelse 5: Innkalling fra sitt

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

Kommando: 

Ord eller tegn for ”bli sittende” og ”på plass”.

Utførelse: 

Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre  kommanderer føreren hunden til å bli sittende. På ny ordre går føreren ca. 15 meter fra hunden og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden til utgangsstilling.

Dommeranvisning:

Uvillighet i denne øvelsen skal medføre kraftig senking av karakteren. Er hunden ikke kommet fram til føreren på 1 innkallingskommando, gis ikke høyere karakter enn 7. Øvelsen underkjennes om ikke hunden er kommet fram til føreren på 2 kommandoer. Forlater hunden plassen sin med mer enn 3 ganger sin egen kroppslengde før føreren har gjort helt om og holdt, underkjennes øvelsen. Forlater hunden plassen med mindre enn 3 ganger sin egen kroppslengde, gis ikke høyere karakter enn 7. Starter hunden før innkallingsordre, etter at føreren har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere karakter enn 7. En hund som reiser eller legger seg uten å forflytte seg, før kommando for innkalling er gitt, skal ikke gis høyere karakter enn 8. Det skal legges stor vekt på at hunden velger korteste vei, og at den kommer i god fart.

Øvelse 6: Stå under marsj

 

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”på plass” og ”stå”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen

ca. 10 meter fri ved foten til anvist sted hvor føreren kommanderer hunden til å stå

under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på ordre helt om og

holdt. På ordre går føreren tilbake og gjør helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden.

På ny ordre går føreren inntil hunden og tar denne med seg til en ca. 3 meters

marsj, og på ny ordre gjøres holdt.

 

Dommeranvisning:

Hunden skal raskt stoppe i stående stilling for å oppnå høyeste

karakter. Stopper ikke hunden på 2 kommandoer underkjennes øvelsen, stopper

ikke hunden på første kommando gis ikke høyere karakter enn 7. For å oppnå en

godkjent karakter kreves det at hunden stanser innenfor en grense på 2 ganger sin

egen kroppslengde, etter at føreren har gitt sin kommando. Hund som legger eller

som setter seg, etter først å ha stoppet i stående stilling, gis ikke høyere karakter

enn 5, om det skjer før føreren har gjort helt om og holdt. Skjer det etter at føreren

har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere karakter enn 8. Ved bedømmelse av

øvelsen skal utførelsen av fri ved foten også tillegges oppmerksomhet.

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler - klasse I

19

 

Øvelse 7: Hopp over hinder

 

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”bli”, ”på plass” og ”hopp”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangstilling ca. 3 - 5 meter fra hinderet

og vendt mot hinderet. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og går ved

siden av hinderet og gjør helt om og holdt ca. 3 - 5 meter bak hinderet. På ny ordre

kalles hunden inn over hinderet til utgangstilling. Hinderet skal være tett, og høyden

skal være hundens skulderhøyde og maksimum 70 cm. Føreren kan, innenfor

maksimumshøyden, forlange hinderet høyere enn hundens skulderhøyde.

 

Dommeranvisning:

Hoppet er øvelsens hovedmoment, og karakteren skal gjenspeile

hvor villig hunden er til å hoppe over hinderet. Hoppkommandoen må gis

før hunden utfører hoppet. Hund som stopper foran hinderet og to ganger til vegrer

å hoppe, skal underkjennes i øvelsen. Hund som går rundt hinderet, underkjennes i

øvelsen. Forlater hunden plassen sin med mer enn 3 ganger sin egen kroppslengde

før føreren har gjort helt om og holdt, underkjennes øvelsen. Forlater hunden plassen

med mindre enn 3 ganger sin egen kroppslengde, gis ikke høyere karakter enn

7. Starter hunden før ordre, etter at føreren har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere

karakter enn 7. En hund som reiser eller legger seg uten å forflytte seg, før

kommando er gitt, skal ikke gis høyere karakter enn 8. Er hunden ikke kommet

fram til føreren på første innkallingskommando, gis ikke høyere karakter enn 8.

Øvelsen underkjennes om ikke hunden er kommet fram til føreren på 3 kommandoer.

Det er ikke ønskelig at hunden berører hinderet, og det skal gjenspeiles i karaktersettingen

hvis dette skjer.

 

Øvelse 8: Kontroll over hunden på avstand

 

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”bli” og ”utgangsstilling”. Ord og/eller tegn for

”sitt” og ”dekk” på avstand.

 

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren

hunden til å bli og går til anvist plass ca. 2 meter fra hunden. Fører blir anvist

når stillingsforandringer skal skje. Hunden skal forandre stilling 3 ganger, og hver

av stillingene holdes i ca. 3 sekunder. Siste stilling skal være dekk. Føreren får deretter

ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren

får så ordre om å gå inntil hunden. På ny ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.

 

Dommeranvisning:

Det skal legges vekt på hvor raskt hunden utfører stillingsforandringene,

og hvor mye den forflytter seg. Hund som etter siste moment har forNorsk

Kennel Klubs Lydighetsregler - klasse I

20

flyttet seg mer enn 2 ganger sin egen kroppslengde fra øvelsens startpunkt, skal

underkjennes i øvelsen. Hund som etter siste moment har forflyttet seg mer enn 1

gang sin egen kroppslengde, gis ikke høyere karakter enn 7. For å oppnå en godkjent

karakter i øvelsen må hunden forandre stilling minst 2 ganger. Hund som

bryter siste dekk før føreren har kommet tilbake til hunden, gis ikke høyere karakter

enn 8.

 

Øvelse 9: Helhetsinntrykk

 

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

 

Dommeranvisning:

Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom

hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av

konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under og

mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers temperament.

Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere

gjennomsnittet av de øvrige karakterer.

Maks poengsum: 200

 

Anmerkning:

Hvis en hund mislykkes i en øvelse, og dommeren mener at dette

beror på en misforståelse, kan det tillates at ekvipasjen gjør øvelsen på nytt.

For utførelse av øvelsene, se også på ”Generell deltagerinformasjon, og bedømmelseskriterier

for LP-stevner”.

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler - klasse II

21

 

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II

Øvelse 1: Fellesdekk 2 minutter med skjult fører

 

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”dekk”, ”bli liggende” og ”utgangsstilling”.

Utførelse:

Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med

ca. 3 meter mellom hver ekvipasje. På ordre skal førerne gi kommando for dekk,

og på fornyet ordre kommandere bli, forlate hundene og gå i skjul og være ute av

syne for disse i 2 minutter. Tiden starter når førerne er i skjul for hundene. Etter at

tiden er ute beordres førerne tilbake på linje i ringen. Førerne får så ordre om å gå

tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hundene. Førerne får deretter ordre

om å gå inntil hundene, og på fornyet ordre kommanderes hundene i utgangstilling.

Det bør ikke være færre enn 3 hunder i øvelsen.

 

Dommeranvisning:

Hund som reiser eller setter seg opp, før tiden for fellesdekk

er startet, underkjennes i øvelsen. Hund som reiser eller setter seg opp uten for øvrig

å forflytte seg etter at tiden er startet, skal ikke ha høyere karakter enn 5, om det

skjer før føreren er kommet tilbake i ringen og stilt seg på linje. For å få en godkjent

karakter, må hunden ikke sette seg eller reise opp før etter at halve tiden er

gått. Forflytter hunden seg mindre enn 3 ganger sin egen kroppslengde, bjeffer eller

piper, gis ikke høyere karakter enn 8. Forflytter den seg mer enn 3 ganger egen

kroppslengde, underkjennes øvelsen, om det skjer før førerne er kommet tilbake i

ringen og stilt seg på linje. Skjer det etter at førerne har stilt seg på linje foran hundene,

gis ikke høyere karakter enn 8.

 

Øvelse 2: Fri ved foten

 

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”på plass”. Tillatt fra holdt og ved forandring av

gangart.

 

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Hunden skal gå på førerens

venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og

villig følge føreren. Øvelsen bør inneholde vanlig og sakte marsj med vendinger og

holdt. Det bør også være vendinger under springmarsj. Hunden skal raskt, uten

kommando, innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.

 

Dommeranvisning:

Hver avvikelse som ekvipasjen gjør fra et ønsket mønster,

skal komme til uttrykk i karakteren. Beveger hunden seg vekk fra føreren, eller

større deler av øvelsen følger føreren på lengre avstand enn 1 meter, underkjennes

øvelsen. Treghet, manglende kontakt, ploging, skjeve holdter og bruk av ekstra

kommandoer er feil. Ved karaktersetting skal slike feil ha oppmerksomhet.

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler - klasse II

22

 

Øvelse 3: Dekk under marsj

 

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”på plass”, ”dekk” og ”utgangsstilling”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre starter ekvipasjen

fri ved foten. Etter ca. 10 meter marsj, og på ordre eller anvist plass, kommanderes

hunden til å dekke under marsj, mens føreren fortsetter marsjen. På ordre, etter

ca. 10 meter, gjør føreren helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå

tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får så ordre om å

gå inntil hunden, og på ny ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.

 

Dommeranvisning:

Neddekket er øvelsens hovedmoment, og karakteren skal

gjenspeile hvor villig hunden er til å dekke og til å bli liggende rolig. Hunden skal

raskt dekke i marsjretningen. Har ikke hunden lagt seg på 2 kommandoer underkjennes

øvelsen, og dekker ikke hunden på første kommando gis ikke høyere karakter

enn 7. For å oppnå en godkjent karakter kreves det at hunden legger seg innenfor

en grense på 2 ganger sin egen kroppslengde, etter at føreren har gitt sin

kommando. Hund som først dekker, for deretter å reise eller sette seg opp, forflytter

seg mindre enn 2 ganger sin egen kroppslengde, gis ikke høyere karakter enn 5,

om det skjer før føreren har gjort helt om og holdt. Setter eller reiser hunden seg,

etter at føreren har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere karakter enn 8. Ved bedømming

av øvelsen skal utførelsen av fri ved foten også tillegges oppmerksomhet.

 

Øvelse 4: Innkalling fra sitt, med stå

 

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”bli sittende”, ”på plass” og ”stå”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre

kommanderer føreren hunden til å bli sittende, og på ordre går føreren ca. 20 meter

fra hunden og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden.

Før hunden har passert halve strekningen, kommanderes den til å stå på anvist

plass. Etter ny ordre kalles hunden inn til utgangsstilling.

 

Dommeranvisning:

Uvillighet i denne øvelsen skal medføre kraftig senking av

karakteren. Er ikke hunden kommet fram til føreren på 2 innkallingskommandoer,

gis ikke høyere karakter enn 7. Øvelsen underkjennes om hunden ikke er kommet

fram til føreren på 3 kommandoer. Forlater hunden plassen sin med mer enn 3

ganger sin egen kroppslengde, før føreren har gjort helt om og holdt, underkjennes

øvelsen. Forlater hunden plassen sin med mindre enn 3 ganger sin egen kroppslengde,

gis ikke høyere karakter enn 7. Starter hunden før innkallingsordre, etter at

føreren har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere karakter enn 7. Reiser eller legger

hunden seg uten å forflytte seg, før kommando om innkalling er gitt, gis ikke

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler - klasse II

23

høyere karakter enn 8. En hund som ikke adlyder ståkommandoen innenfor en

grense på 5 ganger sin egen kroppslengde, underkjennes i øvelsen. Setter eller legger

hunden seg under innkallingen etter først å ha inntatt stående stilling, gis ikke

høyere karakter enn 7. Det skal legges stor vekt på at hunden velger korteste vei,

og at den kommer i god fart. Hunden må stoppe minst 5 meter før fører for at stå

momentet skal godkjennes.

 

Øvelse 5: Stå under marsj

 

Koeffisient: 1 Maks poeng: 10

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”på plass” og ”stå”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen

ca. 10 meter fri ved foten til anvist sted hvor føreren kommanderer hunden til å stå

under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på ordre helt om og

holdt. På ordre går føreren tilbake og gjør helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden.

På ordre går føreren inntil hunden og tar denne med seg til en ca. 3 meters marsj,

og på ny ordre gjøres holdt.

 

Dommeranvisning:

Hunden skal raskt stoppe i stående stilling for å oppnå høyeste

karakter. Stopper ikke hunden på 2 kommandoer underkjennes øvelsen, stopper

ikke hunden på første kommando gis ikke høyere karakter enn 7. For å oppnå en

godkjent karakter kreves det at hunden stanser innenfor en grense på 2 ganger sin

egen kroppslengde, etter at føreren har gitt sin kommando. Hund som legger eller

som setter seg, etter først å ha stoppet i stående stilling, gis ikke høyere karakter

enn 5, om det skjer før føreren har gjort helt om og holdt. Skjer det etter at føreren

har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere karakter enn 8. Ved bedømmelse av

øvelsen skal utførelsen av fri ved foten også tillegges oppmerksomhet.

 

Øvelse 6: Fremadsending med stå

 

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”fremad” og ”stå”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling med fronten inn mot en av

sidene i ruta som skal være 3x3 m og være markert med en kjegle i hvert hjørne.

Markørene skal være godt synlige. Ruta skal være plassert ca 10 meter fra startpunktet.

Ruta bør være plassert ca. 3 – 5 meter fra ringens ytre grense. Det skal

være en synlig markering, tape, kritt eller lignende, mellom de 4 kjeglenes ytterkant.

På ordre fra dommer, sender fører hunden ut i ruta, og her kommanderes den

til å stå. Etter ca. 3 sekunder avsluttes øvelsen. Bedømmingen av øvelsen er avslutNorsk

Kennel Klubs Lydighetsregler - klasse II

24

tet etter at stå momentet er gjennomført og dommer har gitt utøver ordre om å hente

hunden. På ordre fra dommeren går føreren frem og henter hunden i ruten. Skissen

under viser et eksempel på en slik øvelse.

 

Dommeranvisning:

Hovedhensikten med øvelsen er at føreren skal kunne sende

hunden frem til ønsket sted, og på avstand bestemme hvor hunden skal stå. Hunden

skal sendes vinkelrett inn i ruta. Vanskeligheter med å få hunden inn i ruten innebærer

senking av karakteren. Hvis hunden er veldig treg, skal den ikke ha høyere

karakter enn 7. Lar hunden seg ikke dirigere inn i ruten, underkjennes øvelsen. For

å få godkjent i øvelsen må hunden ha alle 4 ben innenfor ruta. En hund som setter

eller legger seg i ruten, gis ikke høyere karakter enn 8. En hund som etter at den

har stoppet i ruten og har stått stille forflytter seg mer enn 3 ganger sin egen

kroppslengde, underkjennes i øvelsen. Forflytter hunden seg mindre enn 3 ganger

sin egen kroppslengde gis ikke høyere karakter enn 8. Hvis hunden forflytter seg

og krysser firkantens markerte ytre grense, og dette skjer før dommer har gitt fører

ordre om å hente hunden underkjennes øvelsen. For å oppnå høyeste karakter er ett

av kravene at det ikke blir gitt mer enn 2 kommanderinger under øvelsen. Starter

hunden før kommando om utsending, gis ikke høyere karakter enn 7. Benyttes det

mer enn totalt 7 kommandoer i øvelsen, underkjennes denne.

Øvelsen avsluttes ved at fører går frem og henter hunden i ruta. Hunden skal følge

kommanderinger og ikke handle på egen hånd, hvilket betyr at for eksempel ståkommando

inne i ruta må benyttes. Forflytter føreren seg bort fra startpunktet under

kommanderingen, skal øvelsen underkjennes. Ved overdrevent mye kroppsspråk

og bevegelse fra føreren skal det ikke gis høyere karakter enn 8.

 

Øvelse 7: Apportering

 

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”bli”, ”apport” og ”avlever”.

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler - klasse II

25

 

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren

hunden til å bli og kaster apporten minst 10 meter. På ny ordre skal føreren

kommandere hunden til å apportere. På ny ordre gir føreren hunden kommando om

å avlevere apporten. Føreren kan benytte sin egen apport av tre.

 

Dommeranvisning:

Starter hunden før apporten har landet underkjennes øvelsen.

Starter hunden etter at apporten har landet og før kommando er gitt, gis ikke høyere

karakter enn 7. Slipper hunden apporten ved fører uten å ta den opp igjen, gis

ikke høyere karakter enn 7. Slipper/mister hunden apporten 3 ganger, underkjennes

øvelsen. Når det gjelder tygging på apportbukken, må det være avgjørende for karaktersettingen

hvor kraftig hunden tygger. Vedvarende kraftig tygging gir ikke

høyere karakter enn 5.

 

Øvelse 8: Fritt hopp over hinder, med sitt

 

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”hopp”, ”sitt” og ”tilbake hopp”.

Utførelse:

Øvelsen starter med ekvipasjen vendt mot hinderet med hunden i utgangsstilling,

og på valgfri avstand. På ordre kommanderes hunden til å hoppe

over hinderet hvor den så kommanderes til å sitte. På ny ordre kommanderes hunden

tilbake over hinderet til utgangsstilling. Hinderet skal være tett, og høyden skal

være hundens skulderhøyde, maksimum 70 cm. Føreren kan, innenfor maksimumhøyden

70 cm, forlange hinderet høyere enn hundens skulderhøyde.

 

Dommeranvisning:

Berører hunden hinderet, uansett hvor lite det er (unntatt med

halen), gis ikke høyere karakter enn 8. Hund som vegrer å hoppe, gis ikke høyere

karakter enn 8. Vegrer hunden 2 ganger til, skal øvelsen underkjennes. Hopper/

tilbakehopper hunden før kommando er gitt, gis ikke høyere karakter enn 7.

 

Øvelse 9: Kontroll over hunden på avstand

 

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”dekk” og ”utgangsstilling”. Ord og/eller tegn for

”sitt” og ”dekk” på avstand.

 

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren

hunden til å dekke, til å bli og går til anvist plass ca. 5 meter fra hunden. Fører

blir anvist når forandringer skal skje. Hunden skal forandre stilling 4 ganger, og

hver av stillingene holdes i ca. 3 sekunder. Siste stilling skal være dekk. Føreren

får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden.

Føreren får så ordre om å gå inntil hunden. På ny ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler - klasse II

26

 

Dommeranvisning:

Det skal legges vekt på hvor raskt hunden utfører stillingsforandringene,

og hvor mye den forflytter seg. Hund som etter siste moment har forflyttet

seg (beveget seg) mer enn 2 ganger sin egen kroppslengde fra øvelsens

startpunkt, skal underkjennes i øvelsen. Hund som etter siste moment har forflyttet

seg (beveget seg) mer enn 1 gang sin egen kroppslengde, gis ikke høyere karakter

enn 7. For å oppnå en godkjent karakter i øvelsen må hunden forandre stilling

minst 2 ganger. Hund som bryter siste dekk før føreren har kommet tilbake til hunden,

gis ikke høyere karakter enn 8.

 

Øvelse 10: Helhetsinntrykk

 

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

 

Dommeranvisning:

Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom

hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av

konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under og

mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers temperament.

Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere

gjennomsnittet av de øvrige karakterer.

Maks poengsum: 200

 

Anmerkning:

For utførelse av øvelsene, se også på ”Generell deltagerinformasjon,

og bedømmelses-kriterier for LP-stevner”.

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse III

27

 

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III

Øvelse 1: Felles sitt 1 minutt med synlig fører

 

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

 

Kommando:

Ord for ”sitt” og ”bli”.

Utførelse:

Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med

passe avstand, ca. 3 meter mellom hver ekvipasje. På ordre skal førerne gi hundene

kommando om å bli, og forlate hundene. Etter ca 20 meter og på ordre skal førerne

gjøre helt om og holdt. Tiden starter når førerne står vendt mot hundene.

Øvelsen avsluttes ved at førerne beordres tilbake og inntil hundene. Det bør ikke

være færre enn 3 hunder i øvelsen, og ikke flere enn 6.

 

Dommeranvisning:

Hund som legger seg, reiser seg, eller som forflytter seg mer

enn 3 ganger sin egen kroppslengde, underkjennes i øvelsen. Hund som legger seg

eller reiser seg etter 1-minutterperioden når førerne er på vei tilbake, skal ikke ha

høyere karakter enn 5. Hund som bjeffer 1 - 2 ganger, skal ha 1 - 2 karakterer

trekk. Bjeffer hunden hele tiden, skal øvelsen underkjennes. Uroligheter, for eksempel

hvis hunden skifter vekten fra den ene foten til den andre, skal det trekkes

for. Hunden kan imidlertid snu på hodet og dermed vise interesse for det som foregår

rundt seg, uten at dette må være et uttrykk for rastløshet eller engstelse.

 

Øvelse 2: Fellesdekk 3 minutter med skjult fører

 

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”dekk”, ”bli liggende” og ”utgangsstilling”.

Utførelse:

Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med

ca. 3 meter, mellom hver ekvipasje. Neddekket fra utgangsstilling skal utføres ved

at en og en hund, på ordre, kommanderes ned i dekk, fra venstre mot høyre. På

ordre kommanderer førerne hundene til å bli, og samlet forlater de hundene og går

i skjul fra disse i 3 minutter. Tiden starter når førerne er i skjul for hundene. Etter

at tiden er ute beordres førerne tilbake på linje i ringen. Så skal førerne beordres

ca. 2 skritt bak hundene, hvor de gjør helt om og holdt. På fornyet ordre stiller førerne

seg inntil hundene. En og en, nå fra høyre mot venstre, får førerne ordre om

å kommandere hundene i utgangsstilling. Det bør ikke være færre enn 3 hunder i

øvelsen, og ikke flere enn 6.

 

Dommeranvisning:

Hund som reiser eller setter seg opp, før tiden for fellesdekk

er startet, underkjennes i øvelsen. Hvis hunden dekker eller setter seg opp på

kommanderinger fra andre enn fra egen fører, kan det ikke gis høyere karakter enn

8. Hund som både dekker og setter seg opp på kommanderinger fra andre enn

egen fører, kan ikke få høyere karakter enn 7. Hund som dekker på annens kommando

og deretter kommanderes opp i sitt av fører, skal underkjennes i øvelsen.

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse III

28

Hund som reiser eller setter seg opp uten for øvrig å forflytte seg etter at tiden er

startet, skal ikke ha høyere karakter enn 5. Forutsetningen for å få en godkjent karakter

er imidlertid at hunden ikke setter eller reiser seg opp før halve tiden har

gått. Hund som forflytter seg mindre enn 3 ganger sin egen kroppslengde, bjeffer

eller piper, gis ikke høyere karakter enn 8. Forflytter hunden seg mer enn 3 ganger

sin egen kroppslengde, underkjennes øvelsen, om det skjer før førerne er kommet

tilbake i ringen og stilt seg på linje. Skjer dette etter at førerne har stilt seg på linje

foran hundene, gis ikke høyere karakter enn 8. Øvelsen er ferdig når siste hund er

bedømt.

 

Øvelse 3: Fri ved foten

 

Koeffisient: 4 Maks poeng: 40

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”på plass”. Tillatt fra holdt og ved forandring av

gangart.

 

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Hunden skal gå på førerens

venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og

villig følge føreren. Øvelsen bør inneholde ulike gangarter med vendinger og holdt

under marsj og sakte marsj. Det bør også være vendinger under springmarsj, samt

vendinger ved holdt på stedet, og 2-3 skritt forflytninger i ulike retninger. Hunden

skal raskt, uten kommando, innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.

 

Dommeranvisning:

Hver avvikelse som ekvipasjen gjør fra et ønsket mønster,

skal klart komme til uttrykk i karakteren. Beveger hunden seg vekk fra føreren, eller

større deler av øvelsen følger føreren på lengre avstand enn 1 meter, underkjennes

øvelsen. Treghet, manglende kontakt, ploging, skjeve holdter og bruk av

ekstra kommandoer er feil. Ved karaktersetting skal slike feil ha oppmerksomhet.

 

Øvelse 4: Sitt under marsj

 

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”sitt” og ”på plass”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangstilling. På ordre starter ekvipasjen

fri ved foten. Etter ca. 10 meters marsj, på et angitt sted, kommanderes hunden til

å sette seg, mens føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter, og på ordre gjør helt om

og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt 2

skritt bak hunden. Føreren får så ordre om å gå inntil hunden og under marsj ta

denne med seg ca. 3 meter hvor føreren får ordre om å gjøre holdt.

 

Dommeranvisning:

For å oppnå høyeste karakter skal hunden raskt utføre sittmomentet.

Setter ikke hunden seg på 2 kommandoer underkjennes øvelsen, setter

ikke hunden seg på første kommando gis ikke høyere karakter enn 7. For å oppnå

en godkjent karakter kreves det at hunden setter seg innenfor en grense på 2 gangNorsk

Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse III

29

er sin egen kroppslengde etter at kommando er gitt. Setter ikke hunden seg før føreren

har gjort helt om og holdt underkjennes øvelsen. Hund som legger seg eller

reiser seg, etter først å ha satt seg, gis ikke høyere karakter enn 5, om det skjer før

føreren har gjort helt om og holdt. Skjer det etter at føreren har gjort helt om og

holdt, gis ikke høyere karakter enn 8. Ved bedømmelse av øvelsen skal utførelsen

av fri ved foten også tillegges oppmerksomhet.

 

Øvelse 5: Innkalling fra dekk, med dekk

 

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”dekk”, ”bli liggende” og ”på plass”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderes

hunden til å dekke. På ordre går føreren fra hunden, ca. 20 meter, og gjør helt om

og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden. Før hunden har passert halve

distansen kommanderes den til å dekke. På ordre kalles hunden deretter inn til utgangsstilling.

 

Dommeranvisning:

Uvillighet i denne øvelsen skal medføre kraftig senking av

karakteren. Har ikke hunden kommet fram til føreren på 3 innkallingskommandoer,

gis ikke høyere karakter enn 7. Øvelsen underkjennes om ikke hunden er

kommet frem til fører på 4 innkallingskommandoer. Forlater hunden plassen sin

med mer enn 3 ganger sin egen kroppslengde før føreren har gjort helt om og

holdt, underkjennes øvelsen. Forlater hunden plassen sin med mindre enn 3 ganger

sin egen kroppslengde, gis ikke høyere karakter enn 7. Starter hunden før innkallingsordre,

etter at føreren har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere karakter enn

7. En hund som før kommando for innkalling er gitt reiser eller setter seg uten å

forflytte seg, skal ikke gis høyere karakter enn 8. En hund som ikke adlyder kommandoen

innenfor en grense på 5 ganger sin egen kroppslengde, skal underkjennes

i øvelsen. Legger hunden seg nærmere fører enn 5 meter, underkjennes øvelsen.

Det skal legges stor vekt på at hunden velger korteste vei, og at den kommer i god

fart.

 

Øvelse 6: Fremadsending med dekk og på plass

 

Koeffisient: 4 Maks poeng: 40

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”marsj”, ”dekk” og ”på plass”. Ord eller tegn for å

sende fram hunden.

 

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling med fronten inn mot en av

sidene i ruta. På ordre sender føreren hunden ut mot en markert rute, som skal

være markert med en kjegle i hvert hjørne, plassert ca. 15 meter fra startpunktet.

Ruta bør være plassert ca. 3 – 5 meter fra ringens ytre grense. Det skal være en

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse III

30

synlig markering, tape, kritt eller lignende, mellom de 4 kjeglenes ytterkant. Markørene

skal være godt synlige. Når føreren anser seg ferdig med å sende hunden

inn i den markerte ruten, kommanderes den til å dekke. På ordre marsjerer føreren

ut mot hunden, og ca. 2 meter fra den markerte ruten, gis føreren ordre om å fortsette

marsjen mot høyre/venstre. Etter ca. 10 meter gis ny ordre om marsjvending

mot startpunktet for øvelsen. Etter ca. 5 meters marsj får føreren ordre om å kalle

inn hunden på plass under fortsatt marsj. Ved stedet der øvelsen startet, gis føreren

ordre om holdt. Skissen under viser et eksempel på hvordan øvelsen kan gjennomføres.

 

Dommeranvisning:

Hovedhensikten med øvelsen er at føreren skal kunne sende

hunden til ønsket sted, og på avstand bestemme hvor hunden skal dekke. For å

oppnå høyeste karakter er ett av kravene at det ikke blir gitt mer enn 4 kommanderinger

under øvelsen. Starter hunden før kommando om utsending, gis ikke høyere

karakter enn 7. Vanskeligheter med å få hunden inn i ruten innebærer senking av

karakteren. Dekkes hunden utenfor den markerte ruten (bordprinsippet), underkjennes

øvelsen. Det er ikke tillatt å dirigere en hund videre når den allerede har

lagt seg ned. Hund som reiser eller forflytter seg mer enn 3 ganger sin egen

kroppslengde, underkjennes i øvelsen. Forflytter hunden seg mindre enn 3 ganger

sin egen kroppslengde, eller piper, gis ikke høyere karakter enn 8. Setter hunden

seg opp, uten for øvrig å forflytte seg, gis ikke høyere karakter enn 5. Kommer

hunden før kommando om innkalling er gitt, men etter at føreren har gjort andre

høyre/venstre vending, gis ikke høyere karakter enn 7. Hvis hunden er veldig treg,

skal den ikke ha høyere karakter enn 6.

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse III

31

 

Øvelse 7: Apportering over hinder

 

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”bli”, ”hopp apport” og ”avlever”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling, på valgfri avstand fra

hinderet. På ordre kaster føreren ut arrangørens apport av tre, og på fornyet ordre

kommanderes hunden til å apportere. Hunden skal hoppe over hinderet, hente apporten,

hoppe tilbake over hinderet og innta utgangsstilling. På ny ordre gir føreren

hunden kommando om å avlevere apporten. Hinderet skal være tett, og høyden

skal være hundens skulderhøyde, maksimum 70 cm. Føreren kan, innenfor maksimumhøyden

på 70 cm, forlange hinderet høyere enn hundens skulderhøyde.

 

Dommeranvisning:

Starter hunden før apporten har landet, underkjennes øvelsen.

Føreren må gi kommandoen for apport før hunden er midt over hinderet ved første

gangs passering, for å unngå senking av karakteren. Hoppet skal utføres i begge

retninger. Berører hunden hinderet, uansett hvor lite det er (unntatt med halen), gis

ikke høyere karakter enn 8. Stopper hunden foran hinderet, og to ganger til vegrer

å hoppe, skal øvelsen underkjennes. Starter hunden etter at apporten har landet og

før kommando er gitt, gis ikke høyere karakter enn 7. Slipper hunden apporten ved

fører uten å ta den opp igjen, gis ikke høyere karakter enn 7. Mister/slipper hunden

apporten 2 ganger, underkjennes øvelsen. Når det gjelder tygging på apportbukken

må det være avgjørende for karaktersettingen hvor kraftig hunden tygger. Ved

vedvarende kraftig tygging skal ikke høyere karakter enn 5 gis.

(For øvrig henvises det også til ”Generell deltagerinformasjon og bedømmelseskriterier”.)

 

Øvelse 8: Apportering av metallgjenstand

 

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”bli”, ”apport” og ”avlever”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer

føreren hunden til å bli og kaster arrangørens apport av metall minst 10 meter. På

ny ordre kommanderes hunden til å apportere. Hunden skal raskt hente apporten

og innta utgangsstilling. På ny ordre gir føreren hunden kommando om å avlevere

apporten.

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse III

32

 

Dommeranvisning:

Starter hunden før apporten har landet, underkjennes øvelsen.

Starter hunden etter at apporten har landet og før kommando er gitt, gis ikke høyere

karakter enn 7. Slipper hunden apporten ved fører uten å ta den opp igjen, gis

ikke høyere karakter enn 7. Mister/slipper hunden apporten 2 ganger, underkjennes

øvelsen. Når det gjelder tygging på apportbukken må det være avgjørende for

karaktersettingen hvor kraftig hunden tygger. Ved vedvarende kraftig tygging, gis

ikke høyere karakter enn 5.

(For øvrig henvises det også til ”Generell deltagerinformasjon og bedømmelseskriterier”.)

 

Øvelse 9: Neseprøve

 

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”søk apport” og ”avlever”.

Utførelse:

Til hver av førerne utleveres, straks forut for øvelse nr. 3 (Fri ved foten),

en uberørt tregjenstand i henhold til utstyrslista. Øvelsen starter med hunden i

utgangsstilling vendt mot stedet neseprøvegjenstandene skal legges ut. På ordre

leverer føreren fra seg sin nese-prøve gjenstand. På ny ordre vender føreren seg

helt om. Fører kan velge om hunden skal sitte i retning mot gjenstandene, eller om

hunden skal være med fører i helt om. Neseprøven legges ut sammen med 5 lignende

uberørte gjenstander. De legges ut på en rad med ca. 0,25 meters avstand,

eller i en sirkel med radius på ca. 0,5 meter, på ”klokken” 11, 12 eller 13. Det skal

være ca. 10 meter avstand mellom ekvipasjen og gjenstandene. Føreren får ordre

om å vende helt om. På ordre kommanderer føreren hunden til å hente den korrekte

gjenstanden, og raskt bringe den tilbake til føreren. Plasseringen, i sirkelen eller

raden, av førerens neseprøvegjenstand bør varieres for hver ekvipasje.

 

Dommeranvisning:

Det er ikke tillatt for hunden å berøre eller snuse på gjenstanden

før den avleveres til dommeren. Skjer det, blir øvelsen underkjent. Hunden

kan derimot få snuse på førerens hånd før den blir sendt ut for å apportere. Det

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse III

33

skal legges stor vekt på hundens vilje til å arbeide, og dens tempo. Hund som starter

før kommando, tygger eller slipper gjenstanden før kommando om avlevering

er gitt, gis ikke høyere karakter enn 7. Tar hunden opp feil gjenstand en gang, skal

det ikke gis høyere karakter enn 7

. Tar hunden opp feil gjenstand to ganger, skal

øvelsen underkjennes. Når det gjelder tygging på gjenstanden må det være avgjørende

for karaktersettingen hvor kraftig hunden tygger. Ved vedvarende kraftig

tygging, gis ikke høyere karakter enn 5. Avleverer hunden feil gjenstand, tar med

seg flere eller avleverer gjenstanden tygget i stykker, underkjennes øvelsen. Slipper

hunden gjenstanden ved fører, uten å ta den opp igjen, gis ikke høyere karakter

enn 7. I tilfeller hvor hunden ikke finner gjenstanden med en gang, skal ikke dette

automatisk føre til karakternedsettelse så lenge hunden arbeider effektivt. Etter 1

minutt avbrytes øvelsen, og øvelsen underkjennes. Det skal være 6 nye gjenstander

for hver ekvipasje.

 

Øvelse 10: Kontroll over hunden på avstand

 

Koeffisient: 4 Maks poeng: 40

 

Kommando:

Ord eller tegn for ”dekk”, ”bli” og ”utgangsstilling”. Ord og/eller

tegn for ”stå”, ”sitt” og ”dekk” på avstand.

 

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer

føreren hunden til å dekke, til å bli og går til anvist plass ca. 5 meter fra hunden.

Føreren blir anvist når forandringer skal skje. Hunden skal forandre stilling 6

ganger, og hver stilling holdes i ca. 3 sekunder. Siste stilling skal være dekk. Føreren

får deretter ordre om å gå 2 skritt bak hunden og gjøre helt om og holdt. Føreren

får så ordre om å gå inntil hunden. På ny ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.

 

Dommeranvisning:

Det skal legges vekt på hvor raskt hunden utfører stillingsforandringene,

og hvor mye den forflytter seg. Hund som etter siste moment har

forflyttet seg (beveget seg) mer enn 2 ganger sin egen kroppslengde fra øvelsens

startpunkt, underkjennes i øvelsen. Hund som etter siste moment har forflyttet seg

(beveget seg) 1 gang sin kroppslengde, gis ikke høyere karakter enn 7. Forflytninger

i alle retninger skal summeres. For å oppnå en godkjent karakter i øvelsen

må hunden forandre stilling minst 4 ganger. Hunden skal holde stillingene stå, sitt

og dekk i ca. 3 sekunder før ny ordre om stillingsforandring blir gitt. Bryter hunden

dekk før føreren er kommet tilbake, gis ikke høyere karakter enn 8. For mye

stemmebruk, samt overdreven og vedvarende håndtegn er uønsket og skal gjenspeiles

i karaktersettingen.

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse III

34

 

Øvelse 11: Helhetsinntrykk

 

Koeffisient: 1 Maks poeng: 10

 

Dommeranvisning:

Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom

hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige

av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under

og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers

temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis

reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer.

Max poengsum: 320

 

Anmerkning:

For utførelse av øvelsene, se også på ”Generell deltagerinformasjon,

og bedømmelseskriterier for LP-stevner

LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE

Øvelse 1: Fellessitt 2 minutter med skjult fører

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

Kommando:

Ord for ”sitt” og ”bli”.

Utførelse:

Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med

passe avstand, ca. 3 meter mellom hver ekvipasje. På ordre skal førerne gi hundene

kommando om å bli, og forlate hundene. Førerne skal være ute av syne i 2 minutter.

Etter at tiden er ute beordres førerne tilbake på linje i ringen. Så skal førerne

beordres til å stille seg inntil hundene. Det bør ikke være færre enn 3 hunder i øvelsen,

og ikke flere enn 6.

 

Dommeranvisning:

Hund som legger seg, reiser seg, eller som forflytter seg mer

enn 1 gang sin egen kroppslengde, underkjennes i øvelsen. Hund som legger seg

eller reiser seg etter 2-minutterperioden, når førerne er på vei tilbake og har kommet

inn i ringen, skal ikke ha høyere karakter enn 5. Hund som bjeffer 1 - 2 ganger,

skal ha 1 - 2 karakterer trekk. Bjeffer hunden hele tiden, skal øvelsen underkjennes.

Uroligheter, for eksempel hvis hunden skifter vekten fra den ene foten til

den andre, skal det trekkes for. Hunden kan imidlertid snu på hodet og dermed vise

interesse for det som foregår rundt seg, uten at dette må være et uttrykk for rastløshet

eller engstelse. Reiser en hund seg for å gå tett inntil en annen hund, og det er

fare for at det kan oppstå slåsskamp, vil øvelsen bli stanset. Øvelsen vil bli gjenopptatt

for alle hundene med unntagelse av den som var årsaken til uroligheten.

Det anbefales at området på utsiden av ringen, i front av hundene, er et lukket område

hvor kun ringens personell kan oppholde seg under avvikling av øvelsen. I

forbindelse med Europa- og Verdensmesterskap vil dette være obligatorisk.

 

Øvelse 2: Fellesdekk 4 minutter med skjult fører og forstyrrelser

 

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

 

Kommando:

Ord for ”dekk”, ”bli” og ”utgangsstilling”.

Utførelse:

Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med

passe avstand, ca. 3 meter mellom hver ekvipasje. Neddekket fra utgangsstilling

skal utføres ved at en og en hund, på ordre, kommanderes ned i dekk, fra venstre

mot høyre. På ordre kommanderer førerne hundene til å bli, og samlet forlater de

hundene og går i skjul for å være borte fra disse i 4 minutter. Hundene skal utsettes

for ”forstyrrelser” ved at konkurranseleder eller annet ringpersonell går ”slalåm”

mellom hundene.Etter at tiden er ute beordres førerne tilbake på linje i ringen. Så

skal førerne beordres ca. 3 meter bak hundene, hvor de gjør helt om og holdt. På

fornyet ordre stiller førerne seg inntil hundene. En og en, nå fra høyre mot venstre,

får førerne ordre om å kommandere hundene i utgangsstilling. Det bør ikke være

færre enn 3 hunder i øvelsen, og ikke flere enn 6.

 

Dommeranvisning:

Hvis hunden dekker eller setter seg opp på kommanderinger

fra andre enn fra egen fører, kan det ikke gis høyere karakter enn 8. Hund som har

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse Elite

39

reagert for tidlig skal beholde sin posisjon. Kommanderer fører hunden til å endre

posisjon under neddekks-momentet medfører dette at øvelsen underkjennes.

Kommanderer fører hunden til å endre posisjon under oppsitt-momentet medfører

dette at det ikke kan gis høyere karakter enn 5. Hund som reiser eller setter seg

opp, eller som forflytter seg mer enn 1 gang sin egen kroppslengde mens føreren er

i skjul, underkjennes i øvelsen. Hund som bjeffer 1 - 2 ganger, skal ha 1 - 2 karakterer

trekk. Bjeffer hunden hele tiden, skal øvelsen underkjennes. Hund som legger

seg ned på siden, gis ikke høyere karakter enn 7. Uroligheter, for eksempel ved at

hunden skifter stilling fra den ene siden til den andre, skal det trekkes for. Hunden

kan imidlertid snu på hodet og dermed vise interesse for det som foregår rundt seg,

uten at dette må være et uttrykk for rastløshet eller engstelse. Reiser en hund seg

for å gå tett inntil en annen hund, og det er fare for at det kan oppstå slåsskamp, vil

øvelsen bli stanset. Øvelsen vil bli gjenopptatt for alle hundene med unntagelse av

den som var årsaken til uroligheten. Hund som reiser eller setter seg opp etter 4-

minuttersperioden, når førerne har kommet tilbake til ringen, gis ikke høyere karakter

enn 5.

Det anbefales at området på utsiden av ringen, i front av hundene, er et lukket område

hvor kun ringens personell kan oppholde seg under avvikling av øvelsen. I

forbindelse med Europa- og Verdensmesterskap vil dette være obligatorisk.

 

Øvelse 3: Fri ved foten

 

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

 

Kommando:

Ord for ”på plass”. Tillatt fra holdt og ved forandring av gangart.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Hunden skal gå på førerens

venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og

villig følge føreren. Ved utførelse av øvelsen skal føreren bevege armene på en naturlig

måte. Når føreren stanser, skal hunden uten kommando innta utgangsstilling.

I samme konkurranse bør alle hunder følge det samme fri ved foten skjema, og

øvelsen bør inneholde vanlig marsj, sakte marsj og springmarsj med vendinger og

holdt. Øvelsen bør også inneholde vendinger på stedet, og 2-3 skritt fra holdt i forskjellige

retninger

. Etter en helomvending skal fører følge samme linje og retning

tilbake. Vendinger til høyre og venstre skal være 90 grader.

 

Dommeranvisning:

Hver avvikelse som ekvipasjen gjør fra et ønsket mønster,

skal komme til uttrykk i karakteren. En hund som beveger seg vekk fra føreren, eller

som større deler av øvelsen følger føreren på lengre avstand enn 0,5 meter, skal

underkjennes. Ved treghet skal ikke høyere karakter enn 6 – 7 gis. Manglende kontakt

og gjentagelse av kommando er feil. Gjennomgående skjev fot-posisjon, trekkes

med ca. 2 karakterer. Dersom fører reduserer tempoet før holdt eller i forbindelse

med vendinger er dette feil. Også dersom hunden er for nærme eller i kontakt

med fører og dermed til hinder er dette feil.

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse Elite

40

 

Øvelse 4: Stå, sitt og dekk under marsj

 

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

 

Kommando:

Ord for ”på plass”, ”stå”, ”sitt” og ”dekk”.

Utførelse:

Øvelsen utføres under fri ved foten (vanlig marsj) i henhold til tegningen

nedenfor. Under marsj kommanderer fører hunden til å stå, sitte og dekke på

ordre fra konkurranseleder. De tre stedene der vendingene skal utføres merkes med

små markører. Øvelsen skal inneholde en høyrevending og en venstrevending.

Rekkefølgen på stå, sitt og dekk kan varieres men skal være lik for alle deltagere

innen samme konkurranse.

Fri ved foten gjennomføres også på ordre fra konkurranseleder. Etter ca. 5 meter

får fører ordre om å stanse hunden i første posisjon, fører fortsette ca. 5 meter og

får ordre om helomvending ved markøren. Fører passerer så hunden med denne ca.

0,5 meter til venstre for seg. Når fører er ca. 2 meter bak hunden får fører ordre om

helomvending, fører tar så med seg hunden under marsj og fortsetter ca. 5 meter til

markøren. Fører får så ordre om høyrevending eller ventrevending og slik fortsettes

øvelsen til alle momentene er gjennomført.

Hunden skal utføre momentene parallelt med fartsretningen. Markørene skal passeres

på høyre side med hunden ca. 0,5 meter fra markørene.

 

Dommeranvisning:

Det skal legges vekt på at stå, sitt og dekkmomentene utføres

raskt og presist. Dersom hunden inntar feil posisjon eller beveger seg mer enn 1

gang sin egen kroppslengde etter at kommando er gitt, underkjennes momentet og

det skal ikke gis høyere karakter enn 7. Dersom fører gjentar kommando for å stanse

hunden, underkjennes momentet og det skal ikke gis høyere karakter enn 6. Hvis

hunden totalt mislykkes i ett av momentene (at den ikke stopper i det hele tatt før

fører har utført neste vending), underkjennes øvelsen. Mister hunden to av momentene,

skal øvelsen underkjennes. Ved bedømmelse av øvelsen må utførelsen av fri

ved foten tillegges oppmerksomhet. Treg marsj, varierende tempo, dårlig fri ved

fot, for stor bue rundt markørene eller problemer med å holde kursen er feil.

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse Elite

41

Eksempel: Kl. Elite øvelse 4

 

Øvelse 5: Innkalling fra dekk, med stå og dekk

 

Koeffisient: 4 Maks poeng: 40

 

Kommando:

Ord for ”dekk”, ”bli”, ”på plass” (3 ganger). Ord eller tegn for ”stå”

og ”dekk” på avstand.

 

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren

hunden til å dekke. På ny ordre går føreren fra hunden, ca. 30-35 meter, og

gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden. Før hunden har

passert den første tredjedelen av distansen, kommanderes den til å stå på anvist

plass. På ny ordre kalles hunden inn, og føreren kommanderer den til å dekke på

anvist plass før den har passert to tredjedeler av distansen. På ordre kalles hunden

deretter inn til utgangsstilling. Hundens navn kan kombineres med den første innkallingskommandoen,

men navnet og kommandoordet må komme slik at det ikke

skaper inntrykk av å være to separate kommandoer.

 

Dommeranvisning:

Det er viktig at hunden reagerer raskt på alle tre innkallingskommandoene.

Det skal legges vekt på at hunden velger korteste vei, og at den

kommer i god fart, i det minste i hurtig trav. Treghet er uønsket, og dette skal

komme klart til uttrykk i karaktersettingen. Hvis ikke hunden har kommet fram til

føreren på 3 innkallingskommandoer, skal den ikke ha høyere karakter enn 6. Har

ikke hunden kommet fram til føreren på 4 innkallingskommandoer, skal øvelsen

underkjennes. Med hensyn til vurdering av tempo må en ta hensyn til rasen. Hunden

skal med en gang kommando om ”stå” eller ”dekk” kommer, utføre momentet.

Ved vurdering av ståmomentet må hundens tempo komme i betraktning, slik at det

for en rask hund må aksepteres noe framdrift før momentet er utført. En hund i

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse Elite

42

moderat tempo forutsettes å utføre en umiddelbar stopp. Uansett, for å unngå trekk

for momentet må hunden stoppe innenfor en grense på 1 gang sin egen kroppslengde.

Hvis ikke hunden har stoppet innenfor en grense på 3 ganger sin egen

kroppslengde, skal momentet underkjennes. Hvis hunden inntar en feil posisjon innenfor

denne grensen, for eksempel dekker i stedet for å stå, kan det ikke gis høyere

karakter enn 7. Hund som ikke utfører stå- eller dekkmomentet innenfor en

grense på 3 ganger sin egen kroppslengde, skal ikke ha høyere karakter enn 6. Hvis

ikke hunden i det hele tatt gjør noe forsøk på å utføre ett av momentene, skal det

ikke gis høyere karakter enn 5. Hvis begge momentene mislykkes, eller de utføres i

feil rekkefølge, underkjennes øvelsen. Hund som setter seg opp, reiser seg eller

forflytter seg mindre enn 1 gang sin egen kroppslengde før innkallingsordre er gitt,

gis ikke høyere karakter enn 7. Hvis hunden forlater plassen sin med mer enn 1

gang sin egen kroppslengde før innkallingsordre er gitt, underkjennes øvelsen.

(For øvrig henvises det også til

”Generell deltagerinformasjon og bedømmelseskriterier” . )

Øvelse 6: Fremadsending med dirigering, stå, dekk og på plass

 

Koeffisient: 4 Maks poeng: 40

 

Kommando:

Ord for ”fremad”, ”stå”, ”dekk” og ”på plass”. Ord og/eller tegn for

dirigering.

 

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre sender føreren

hunden ut mot en angitt kjegle ca. 10 meter fra utgangspunktet, hvor hunden kommanderes

til å stå innenfor en markert sirkel med radius på ca. 2 meter. Hunden

skal være innenfor sirkelen med alle fire beina før det gis ordre om å sende den videre.

Etter ca. 3 sekunder, på ordre

, sender føreren hunden ut mot en markert rute

som skal være 3 x 3 meter og markert med en kjegle i hvert hjørne, plassert ca. 25

meter fra startpunktet. Firkanten og sirkelen bør være plassert ca. 3 – 5 meter fra

ringens ytre grense. Det skal være en synlig markering, tape, kritt eller lignende,

mellom de 4 kjeglenes (10-15 cm høye) ytterkant. Når føreren anser seg ferdig

med å dirigere hunden inn i den markerte ruten, kommanderes den til å dekke. På

ordre marsjerer føreren ut mot hunden, og ca. 2 meter fra den markerte ruten gis

føreren ordre om å fortsette marsjen mot høyre/venstre. Etter ca. 10 meter gis ny

ordre om marsjvending mot startpunktet for øvelsen. Etter ca. 10 meters marsj får

føreren ordre om å kalle inn hunden på plass under fortsatt marsj. Ved stedet der

øvelsen startet, gis føreren ordre om holdt. Hunden skal sendes i en rett linje ut til

sirkelen og videre til firkanten. Hunden skal gå inn i firkanten fra fronten. Vinkelen

ut til den markerte ruten skal være ca. 90 grader i forhold til retningen ut til den

markerte sirkelen.

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse Elite

43

 

Dommeranvisning:

Hovedhensikten med øvelsen er at føreren skal kunne dirigere

hunden, og på avstand kunne bestemme hvor hunden skal stå, og dekke. For å oppnå

høyeste karakter, er ett av kravene at det ikke må gis mer enn 6 kommandoer

under øvelsen, den sjette kommandoen er en stoppkommando for hunden inne i

firkanten. En kan velge å dekke hunden direkte når den kommer i firkanten og på

den måten kun bruke 5 kommanderinger. Hunden skal følge kommanderinger og

ikke handle på egen hånd, hvilket betyr at for eksempel ståkommando ved kjeglen

og dekkommando inne i firkanten må benyttes. Forflytter føreren seg bort fra startpunktet

under kommanderingen, skal øvelsen underkjennes. Ved overdrevent mye

kroppsspråk og bevegelse fra føreren skal det ikke gis høyere karakter enn 8. For å

få en godkjent karakter, og for at føreren skal kunne få ordre om å sende hunden

videre mot firkanten, kreves det at hunden står med alle fire beina innenfor den

markerte sirkelen. En hund som setter seg eller som legger seg inne i sirkelen, kan

ikke gis høyere karakter enn 8. Hvis hunden ved øvelsens begynnelse starter før

kommando om utsending er gitt, underkjennes øvelsen. Hvis hunden setter seg opp

eller reiser seg i den markerte ruten, og dette skjer

før føreren har gjort den andre

høyre/venstrevendingen, underkjennes øvelsen. Skjer dette

etter at føreren har gjort

den andre høyre/venstrevendingen, men før innkallingskommando er gitt, kan ikke

høyere karakter enn 5 gis. Forflytter hunden seg inne i den markerte firkanten, uten

å reise seg opp, kan ikke høyere karakter enn 7 gis, Hvis hunden forflytter seg og

krysser firkantens markerte ytre grense, og dette skjer før kommando for innkalling

er gitt, underkjennes øvelsen. Dersom hunden setter seg eller legger seg utenfor

den markerte sirkelen, eller den legger seg utenfor den markerte firkanten, underkjennes

øvelsen. Det er altså ikke tillatt å dirigere en hund videre når den allerede

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse Elite

44

har lagt seg ned. Hele hundekroppen, unntatt herfra er halen, må være inne i den

markerte firkanten for at øvelsen skal kunne godkjennes. For en gjentagelse av

kommando for ”stå”, ”dekk” eller ”på plass” trekkes det 2 poeng, og dersom en

tredje kommando er nødvendig, underkjennes øvelsen. Ekstra

dirigeringskommandoer

vurderes i forhold til styrken på kommandoen samt hundens villighet til å adlyde.

Hvis hunden er veldig treg skal den ikke ha høyere karakter enn 6. Det er

ikke tillatt å vise hunden retningen ut til sirkelen, eller ut til firkanten, før øvelsen

starter. Hvis dette gjøres, blir øvelsen underkjent.

 

Øvelse 7: Apportering med dirigering

 

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

 

Kommando:

Ord for ”fremad”, ”stå”, ”apport” og ”avlever”. Ord og/eller tegn for

dirigering.

 

Utførelse:

Det avgjøres ved trekking hvilken av apportene som skal hentes. Den

midterste apporten skal aldri apporteres. Det skal være tre størrelser av apporter

tilgjengelig, og føreren står fritt med hensyn til hvilken av størrelsene som skal benyttes.

Før øvelsen starter, har konkurranselederen stilt seg i posisjon på linjen

hvor apportene skal legges ut. Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling med

retning mot en kjegle ca. 10 meter unna, og ca. 20 meter fra punktet hvor den midterste

apporten skal legges ut. Konkurranselederen legger så ut 3 treapporter i

samme størrelse, på en linje med ca. 5 meters mellomrom, lett synlig plassert for

ekvipasjen. Den apporten som skal apporteres, legges ut først, deretter den midterste

og til slutt apporten som ikke skal apporteres. Konkurranselederen går ut mot

kanten av ringen før føreren får ordre om å sende hunden ut mot den angitte sirkelen.

Ved kjeglen kommanderes hunden til å stå, med alle fire beina innenfor en

markert sirkel med radius på ca. 2 meter. Hunden skal være innenfor sirkelen med

alle fire beina, før det gis ordre om å sende den videre. Etter ca. 3 sekunder gis det

ordre om å dirigere hunden mot den korrekte apporten. Kommando for apport skal

gis straks etter dirigeringskommandoen. Hunden skal raskt hente apporten og

bringe den tilbake til føreren. På ordre gir føreren hunden kommando om å avlevere

apporten.

 

Dommeranvisning:

Det skal legges stor vekt på hundens villighet til å etterkomme

dirigeringskommandoene, dens tempo, samt at den velger korteste vei til den

korrekte apporten. Å vise hunden retningen ut til den korrekte apporten før start,

resulterer i at øvelsen underkjennes. Hvis hunden setter eller legger seg ved kjeglen,

skal den ikke ha høyere karakter enn 8. For at øvelsen skal godkjennes er kravet

at hele hunden skal inn i den markerte sirkelen ved kjeglen. Hund som ved

øvelsens begynnelse starter før kommando er gitt, underkjennes i øvelsen. Hund

som tygger på gjenstanden, skal ikke ha høyere karakter enn 8. Ved sterkere tygging

kan den ikke få høyere karakter enn 5, og ved intens tygging blir øvelsen underkjent.

Den kan imidlertid foreta tilrettelegging en gang i den hensikt å få bedre

grep om apporten uten at karakteren senkes av den grunn. Hund som slipper apporten,

men tar den opp på eget initiativ, gis ikke høyere karakter enn 7, men hvis føNorsk

Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse Elite

45

reren må gi en ny kommando kan det ikke gis høyere karakter enn 5. Hund som når

den kommer fram til føreren slipper apporten uten å ta den opp igjen, kan under forutsetning

av at føreren når den uten å forflytte seg høyest oppnå karakteren 5.

Dersom fører på grunn av uforsiktighet mister apporten etter avlevering men før

øvelsen er avsluttet kan det ikke gis høyere karakter enn 7. Hvis hunden tar opp

feil apport, underkjennes øvelsen.

Ekstra

dirigeringskommandoer vurderes i forhold til styrken på kommandoen samt

hundens villighet til å adlyde. For

andre kommandoer trekkes det 2 poeng for en

gjentatt kommando og dersom en tredje kommando er nødvendig, underkjennes

øvelsen.

(For øvrig henvises det også til

”Generell deltagerinformasjon og bedømmelseskriterier” .)

Øvelse 8: Apportering av metallgjenstand over hinder

 

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

 

Kommando:

Ord for ”bli”, ”hopp” og/eller ”apport” og ”avlever”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling på anvist plass ca. 3 meter

foran hinderet. På ordre kaster føreren ut arrangørens apport av metall. Det skal

være tre størrelser av apporter tilgjengelig, og fører står fritt med hensyn til hvilken

størrelse som skal benyttes. På fornyet ordre kommanderer føreren hunden til å

hoppe over hindert og hente apporten. Kommando for både hopp og apport er tillatt,

men bare en av kommandoene kan også benyttes. Hunden skal hoppe over

hinderet og hente apporten, samt raskt bringe den tilbake til føreren, over hinderet.

På ny ordre gir føreren hunden kommando om å avlevere apporten. Hinderet skal

være tett, ca. 1 meter bredt, og hinderets hoppehøyde skal være hundens skulderhøyde

avrundet oppad til nærmeste 10 cm., maksimum 0,7 meter. Føreren kan, innenfor

maksimumhøyden 0,7 meter, forlange hinderet høyere enn hundens skulderhøyde.

 

Dommeranvisning:

Hund som starter før kommando er gitt, eller ikke foretar tilNorsk

Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse Elite

46

bakehoppet, underkjennes i øvelsen. Føreren må, for å unngå senking av karakteren,

gi kommandoen for apport senest når hunden starter hoppet ved første gangs

passering. Berører hunden hinderet, uansett hvor lite det måtte være (unntatt halen),

gis ikke høyere karakter enn 8. Hund som tygger på gjenstanden, skal ikke ha

høyere karakter enn 8. Ved sterkere tygging kan den ikke få høyere karakter enn 5,

og ved intens tygging blir øvelsen underkjent. Den kan imidlertid foreta tilrettelegging

en gang i den hensikt å få bedre grep om apporten uten at karakteren senkes

av den grunn. Hund som slipper apporten, men tar den opp på eget initiativ, gis

ikke høyere karakter enn 7, men hvis føreren må gi en ny kommando kan det ikke

gis høyere karakter enn 5. Hund som når den kommer fram til føreren slipper apporten

uten å ta den opp igjen, kan under forutsetning av at føreren når den uten å

forflytte seg høyest oppnå karakteren 5. Dersom fører på grunn av uforsiktighet

mister apporten etter avlevering men før øvelsen er avsluttet kan det ikke gis høyere

karakter enn 7. I de tilfeller hvor hunden ikke finner apporten med en gang, skal

ikke dette automatisk føre til karakternedsettelse så lenge hunden arbeider effektivt.

(For øvrig henvises det også til

”Generell deltagerinformasjon og bedømmelseskriterier” .)

Øvelse 9: Neseprøve

 

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

 

Kommando:

Ord for ”bli” eller ”på plass”, ”søk” og ”avlever”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling vendt mot stedet neseprøvegjenstandene

skal legges ut. Føreren får utlevert en tregjenstand i henhold til utstyrslista,

som føreren skriver sitt katalognummer på. Hunden får ikke snuse på eller

berøre gjenstanden. Føreren får holde den merkede gjenstanden i sin hånd i ca.

5 sekunder. På ordre leverer føreren sin neseprøvegjenstand til konkurranselederen.

På ny ordre vender føreren seg helt om. Føreren kan selv bestemme om hunden

skal få se at gjenstanden legges ut eller ikke. Nødvendige kommandoer for ”på

plass” eller ”bli” er tillatt. Konkurranselederen må ikke berøre førerens neseprøvegjenstand,

men legge den ut sammen med 5 lignende berørte gjenstander. Gjenstandene

legges ut med ca 0,25 meters mellomrom på en rad, eller i en sirkel med

radius på ca. 0,5 meter. Det skal være ca. 10 meters avstand mellom ekvipasjen og

gjenstandene. På ordre vender føreren seg helt om og på ny ordre kommanderes

hunden til å hente den korrekte gjenstanden og raskt bringe den tilbake til føreren.

På ny ordre gir føreren hunden kommando om å avlevere gjenstanden. Posisjonen

til førerens neseprøvegjenstand, i sirkelen eller på raden, bør varieres for hver ekvipasje.

Hvis gjenstandene legges ut på en rad, bør imidlertid ikke den merkede

gjenstanden legges i ytterste posisjon. Det skal benyttes 6 nye gjenstander for hver

deltager. Hvis hunden arbeider aktivt og målrettet, kan den få holde på i omtrent ½

minutt.

 

Dommeranvisning:

Det er ikke tillatt for hunden å berøre eller snuse på gjenstanden

før den avleveres til konkurranselederen. Dersom dette skjer, blir øvelsen unNorsk

Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse Elite

47

derkjent. Det skal legges stor vekt på hundens vilje til å arbeide, og på hundens

tempo. Hund som tygger på gjenstanden, skal ikke ha høyere karakter enn 8. Ved

sterkere tygging kan den ikke få høyere karakter enn 5, og ved intens tygging eller

hvis gjenstanden tygges i stykker blir øvelsen underkjent. Den kan imidlertid foreta

tilrettelegging en gang i den hensikt å få bedre grep om apporten uten at karakteren

senkes av den grunn. Hund som slipper apporten, men tar den opp på eget initiativ,

gis ikke høyere karakter enn 7, men hvis føreren må gi en ny kommando kan det

ikke gis høyere karakter enn 5. Hund som når den kommer fram til føreren slipper

apporten uten å ta den opp igjen, kan under forutsetning av at føreren når den uten

å forflytte seg høyest oppnå karakteren 5. Dersom fører på grunn av uforsiktighet

mister apporten etter avlevering men før øvelsen er avsluttet kan det ikke gis høyere

karakter enn 7. Hvis føreren gir hunden kommando når den er ute ved gjenstandene,

den tar opp feil gjenstand, avleverer feil gjenstand, eller tar med seg flere

gjenstander, underkjennes øvelsen. I de tilfeller hvor hunden ikke finner gjenstanden

med en gang, skal ikke dette føre til karakternedsettelse så lenge hunden arbeider

effektivt.

(For øvrig henvises det også til

”Generell deltagerinformasjon og bedømmelseskriterier” .)

Øvelse 10: Kontroll over hunden på avstand

 

Koeffisient: 4 Maks poeng: 40

 

Kommando:

Ord for ”dekk” og ”utgangsstilling”. Ord og/eller tegn for ”stå”,

”sitt” og ”dekk” på avstand.

 

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren

hunden til å dekke og på fornyet ordre kommanderer føreren hunden til å bli,

og går til en anvist plass ca. 15 meter fra hunden. Konkurranselederen anviser når

føreren skal kommandere hunden til å skifte mellom stillingene sitt, stå og dekk.

Ny stilling skal anvises ca. hvert 3. sekund, og den som anviser skal ikke kunne se

hundens utførelse. Hver posisjon skal utføres to ganger og den siste stillingen skal

være dekk. Hunden skal forandre stilling 6 ganger uten å forflytte seg. Føreren får

deretter ordre om å gå ca. 1 meter bak hunden og gjøre helt om og holdt. Føreren

får så ordre om å gå inntil hunden. På ny ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.

 

Dommeranvisning:

Det skal legges vekt på hvor raskt hunden utfører stillingsforandringene,

hvor korrekte stillingene er, og hvor mye hunden forflytter seg. Hund

som i noen retning forflytter seg mer enn 1 gang sin egen kroppslengde fra øvelsens

startpunkt, skal underkjennes i øvelsen. Forflytninger i alle retninger skal

summeres. For å oppnå en godkjent karakter i øvelsen, må hunden forandre stilling

minst 5 ganger. Mislykkes hunden i en av de seks stillingsforandringene, kan det

ikke gis høyere karakter enn 7. Dersom hunden inntar en feil posisjon som også

medfører at neste stillingsforandring ikke lar seg gjennomføre (fordi hunden allerede

har inntatt neste posisjon), underkjennes øvelsen. En gjentagelse av kommando

medfører at det ikke kan gis høyere karakter enn 8. Ytterligere gjentagelse av

Norsk Kennel Klubs Lydighetsregler – klasse Elite

48

kommando medfører trekk på minst 1 poeng pr. kommando. Dersom posisjonen

ikke er inntatt på to kommandoer, underkjennes momentet. Det er derfor mulig å

oppnå godkjent karakter med en gjentatt kommando i inntil 3-4 av de 6 stillingsforandringene.

Hvis hunden bryter dekk før føreren har kommet tilbake, skal det

ikke gis høyere karakter enn 8. For mye stemmebruk, samt overdrevne og vedvarende

håndtegn er uønsket og skal gjenspeiles i karaktersettingen.

 

Maks poengsum: 320

Anmerkning:

For utførelse av øvelsene, se også Generell deltagerinformasjon

og bedømmelseskriterier for LP-stevner